Algemene voorwaarden

1. Definities 

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 5. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt. Hierna te noemen: “Inuz”;
 6. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

2. Bedrijfsgegevens

Naam ondernemer:
Inuz attitude for women

Vestigingsadres:
Dijkstraat 10
8801 LV Franeker

Tel: 0517 390 205

Bereikbaarheid op werkdagen: 
Maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot en met 17.00 uur 
E-mail: webshop@inuz.nl
KvK: 52443590
Btw nr.: NL850447550B01

3. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt afgesloten wordt de tekst van deze algemene voorwaarden altijd aan de consument beschikbaar gesteld. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien.

4. Het aanbod

Wanneer een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, dan wordt dit duidelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod heeft een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is duidelijk genoeg om een goede beoordeling van het aanbod door de consument te maken. De bijbehorende afbeeldingen zorgen voor een waarheidsgetrouwe weergave van de producten. Vergissingen of fouten in het aanbod binden Inuz niet.

5. De overeenkomst

De overeenkomst tussen Inuz en de consument komt tot stand op het moment dat de consument de bestelling afrondt en aanvaardt en daarbij voldoet aan de gestelde voorwaarden. Wanneer de consument het aanbod heeft aanvaard, bevestigt Inuz via elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de aanvaarding niet door Inuz is bevestigd kan de consument de overeenkomst ontbinden. Inuz treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de overdracht van gegevens en draagt zorg voor een veilige web omgeving.

In relatie tot de overeenkomst wordt duidelijk informatie weergegeven over de rechten en plichten van de consument, die bij aanvaarding van de bestelling zijn verbonden. Hierbij gaat het om: :

 • Prijs inclusief belastingen;
 • Verwerkingsbijdrage en retourkosten;
 • De manier waarop de overeenkomst tot stand zal komen;
 • Herroepingsrecht;
 • Wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • De termijn van goedkeuring van het aanbod en de termijn waarbinnen betaald dient te worden.

De voorraad van de webshop betreft producten welke overeenkomen met de voorraad in de winkels. Het kan voorkomen dat het door u bestelde product op hetzelfde moment van uw bestelling in de winkel wordt verkocht. In dat geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op en zoeken wij voor u een passende oplossing.

6. Herroepingsrecht, ruilen en retourneren

Inuz geeft met betrekking tot de aankoopovereenkomst een bedenktijd van 14 dagen. De consument krijgt de mogelijkheid om producten binnen 14 dagen ná ontvangst terug te sturen zonder opgave van redenen. De consument dient in dat geval gebruik te maken van het bij de levering gevoegde retourformulier. 

Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om gezondheidsredenen of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

7. Verplichtingen van de consument bij ruilen en retourneren

De producten dienen onbeschadigd, ongebruikt, met aangehecht prijskaartje en voor zover mogelijk in originele verpakking terug gestuurd te worden. 
Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij/zij dat in een winkel zou mogen doen.

Wanneer een product door toedoen van de consument is beschadigd, is gewassen, de labels zijn verwijderd, een product incompleet is of andere gebruikssporen bevat is de consument aansprakelijk door de waardevermindering van het product. Inuz is in dat geval gerechtigd de waardevermindering van het product af te trekken van het aan de consument te restitueren bedrag.

De consument stuurt de bestelling retour naar het adres welke is aangegeven op het retourformulier. De bestelde producten kunnen ook geretourneerd of geruild worden in de dichtstbijzijnde winkel. Wanneer de consument een verkeerde bestelling ontvangt, kan deze gebruik maken van het retourformulier en de bestelling terugzenden naar Inuz.

8. Verplichtingen van de ondernemer bij ruilen en retourneren

Inuz vergoedt bij ruilen of retourneren het volledige aankoopbedrag aan de consument. De verwerkingsbijdrage die is betaald bij aankoop of de kosten voor het ruilen of retourneren zijn voor rekening van de consument. Inuz zorgt voor betaling binnen 5 werkdagen ná ontvangst van de retourzending. Het geld wordt teruggestort op dezelfde rekening en op dezelfde wijze als waarmee de bestelling betaald is.

9. De prijs

De prijzen op de webshop zijn inclusief btw. Wanneer de prijzen tijdelijke acties betreffen zal dit duidelijk op de site vermeld worden. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behalve bij prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. Prijswijzigingen of foutief geprijsde producten in het aanbod binden Inuz niet.

10. Garantie

Inuz staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

11. Levering en uitvoering

Inuz zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Inuz kenbaar heeft gemaakt. Bestellingen kunnen ook in de winkel worden afgehaald, dit dient bij de bestelling onder ‘verzendwijze’ te worden aangevinkt.

Inuz verzendt de geaccepteerde bestellingen binnen 2-5 werkdagen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 7 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij Inuz tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij duidelijk anders is overeengekomen. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

12. Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee maanden na constatering daarvan, duidelijk omschreven bij Inuz te worden ingediend. Op de website van Inuz staat vermeld op welke manieren er hierover contact kan worden opgenomen.

De ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord, dan wel beantwoord met een bericht van ontvangst en een aanduiding indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt met een indicatie wanneer de consument een meer uitgebreid antwoord kan verwachten.

13. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

14. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en de tussen Inuz en de consument gesloten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.

 

Inuz attitude for women
Algemene voorwaarden versie C d.d. 27 okotber 2020